Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.latkypavla.cz (dále jen prodávající) Pavla Vaculíková. Podnikám dle živnostenského oprávnění vydaného živnostenským úřadem v Plzni dne 25.1.2016. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je:

Pavla Vaculíková
K Fořtovně 19
Plzeň 312 00
IČ: 86873849
DIČ: CZ7954272073

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných povinných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. Součástí objednávky je také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky provozovatele internetového obchodu.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky. Kupní cena může být zaplacena dobírkou (Česká pošta, PPL nebo jiná přepravní společnost), předem převodem na účet nebo hotově v případě osobního odběru zboží v sídle firmy.
Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, vypršení termínu akce nebo do další aktualizace nabídky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání je 14 dní. V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je, tj. předá dopravci, do 14 dnů po potvrzení objednávky. V případě, že byla zvolena platba předem, bude zboží expedováno po přijetí platby.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 14 dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

Dopravní podmínky a poštovné

Zásilku je možno doručit Českou poštou, PPL nebo jiným přepravcem nebo osobním odběrem zboží v sídle firmy.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem!

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

Záruka

Záruku na zboží poskytuje prodávající v rozsahu obecně platných předpisů, to znamená, že platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou manipulací či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.

Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Z tohoto odstavce vyplývá, že u látek řezaných na míru dle přání zákazníka, právo na vrácení zboží kupující nemá.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného a balného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Náklady (poštovné) za odeslání vráceného zboží zpět prodejci hradí kupující.

Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy - objednávky nejpozději do 2 dnů od potvrzení objednávky. Pokud kupující objednávku do této doby nestornuje, a přesto zboží odmítne a řádně nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s manipulací a poštovným vynaloženým na dopravu zboží tam i zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje kupujícího neposkytne prodávající v jakékoli podobě třetí straně. Data kupujícího budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2016.